Organik Germanyum Araştırmaları

Organik Germanyum Nedir? Germanyum 1886’da keşfedilmiş kimyasal bir elementtir. İnorganik germanyum topraktan çıkarılır ve genelde yarı iletkenlerin üretiminde kullanılır. Organik germanyum ise, sarımsak, ton balığı, domates suyu ve shiitake mantarı gibi bir takım besinlerde doğal olarak bulunur.

Organik Germanyum (Ge-132™), milyonda 7 bölüm olarak nispeten düşük konsantrasyonlarda yer kabuğunda bulunan bir iz mineraldir. Üzerinde en fazla çalışmaların yapıldığı ülke Japonya’dır. Dr. Kazuhiko Asai, ginseng, shiitake, sarımsak ve chlorella gibi belirli tıbbi bitkilerin doğal olarak yüksek konsantrasyonlarda germanyum içerdiğini bulmuş ve terapik içeriklerini açıklayabilmek için üzerinde çalışmalar yapmıştır.

Organik Germanyum ve Bağışıklık Sistemi

Organik germanyum, T-hücreleri, B lenfositleri, antikora bağlı hücre toksisitesi, doğal öldürücü hücre aktivitesi ve bir çok antikor formu hücrelerinin normal fonksiyonlarını yeniler. Çalışmaların gösterdiğine göre, bu bileşik, önemli toksik etki olmaksızın eşsiz fizyolojik aktiviteler sergilemektedir.

Dr. Kazuhiko Asai, Rusya’dan gelen ve mineralin terapik özellikler taşıdığını içeren raporları okuduktan sonra, germanyumun biyolojik özelliklerini araştırmaya başladı. Bitkilerden elde edilen germanyum ekstresi ile kimyasal olarak aynı olan germanyum üretme yolu ile ilgili bir yöntem geliştirdiğini bildirdi. Dr Asai, germanyum ile ilgili kitabında, kliniğinin, Ge-132 ile, depresyon, artrit, görme sorunları, yüksek tansiyon, ağır metal zehirlenmesi ve kanser gibi bir dizi hastalığa etkileyici tedavi yolları bulduğunu yazmıştır.

Araştırmacıların son zamanlardaki düşüncelerine göre, organik germanyum, temel olarak vücudun kendi doğal savunmasını güçlendirmektedir. Organik germanyum, bir biyolojik yanıt düzenleyicisidir. Biyolojik yanıt düzenleyiciler, vücudun tümörlere olan karşılığını değiştirebilmesine neden olan ve teröpatik yararlar sağlayan maddelerdir. Araştırma bulgularına göre germanyum, kanser hücrelerine doğrudan saldırmaz. Bunun yerine, bağışıklık sistemini canlandırır, kanser gibi dejeneratif hastalıklara karşı güçlü olmasını sağlar. Bir test tübü içerisindeki kanser hücrelerine doğrudan bir kemoterapötik ajan katıldığında, hücreler ölürler. Aynı şekilde, kanser hücrelerine organik germanyum eklendiğinde, hücreler bir değişiklik göstermez, ama organik germanyum, dolaylı bir şekilde anti-kanser savunmayı uyarır. Yani organik germanyum tedavi etmez ama, vücudun metabolik gücünü tedavi etmesi adına güçlendirir.

Organik Germanyum Araştırmaları

Organik germanyum sesquioksit, makrofaj ve T-hücrelerinin aktivitelerini geliştirir ve gamma interferon üretimini uyarır. İnterferonlar, virüslerin proliferasyonunu engelleyen glikoproteinlerdir, doğal öldürücü hücreler, makrofajlar nötrofiller ve lökositler ise, vücudun savunma sistemlerinin parçalarıdır.

Organik germanyum ile bir çok insan kanser deneyleri yürütülmüştür. Faz I ve Faz II insan klinik deney özetleri, Ge-132’nin oral kullanımının interferon üretimini çoğalttığını, öldürücü hücre aktivitesini yükselttiğini, bozulmuş bağışıklık sistemi yanıtını geri yüklediğini ve son derece düşük düzeylerde toksisite olduğunu içermektedir.

Japonya’daki kanser araştırmacıları, Faz III çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, kemoterapi ve radyasyon görmüş inoperabl akciğer kanseri hastalarında Ge-132’nin yanıt, kurtulma oranları ve klinik semptomlara olan etkisini araştırdılar.

Diğer terapilerle Ge-132 kombinasyonu alan hastalar, daha yüksek karşılık oranı gösterdiler ve özellikle küçük hücre carcinoma vakalarında, çoğalmış kurtulma oranı gözlendi.

Organik germanyum, bağışıklık yanıtındaki değişiklikleri ayarlama yeteneğine sahiptir. (The Journal of Interferon Research 4 (1984):223-233)

Deney hayvanları carcinoma ve lösemi hücreleri ile aşılanıp oral yoldan organik germanyum ile tedavi edildiler. Çalışma, organik germanyumun doğrudan kanser hücrelerine saldırarak değil de, vücudun savunma mekanizması (makrofajlar ve/veya T-hücreleri) yoluyla çalıştığını gösterdi. (Anticancer Research 5, Sept.-Oct. 1985)

Bu çalışma, organik germanyumun anti-tümör kombinasyonu immünokemoterapi için gerekli olduğunu önermektedir. Sonuçlar arasında, tümör büyümesi inhibisyonu, gelişmiş anti-metastatik etki, uzamış yaşam süresi, ve kemoterapi kaynaklı vücut ağırlığı kaybının önlenmesi vardır. (Gan To Kagaku Ryoho 13, Aug. 1986)

In Vivo” Temmuz-Ağustos 1987 sayısında yer alan fareler üzerindeki bir çalışmada Ge-132 adlı germanyum ekstresinin kanser üzerindeki etkileri incelendi. Çalışma, Ge-132’nin anti-tümör içerikleri olduğunu  ve tümör hücrelerini saf dışı bıraktığı sonucuyla bitirildi.

American College of Chest Physicians’ın bülteni “Chest” Şubat 2000 yılında, iki yıldır seyreden nadir akciğer kanser cinsi olan iğ hücreli carcinoma teşhisi konmuş 47 yaşında bir kadının vaka çalışmasını yayınladı. Tüm modern kanser tedavileri, kanserinin varlığını ve büyümesini engelleyememişti, bu yüzden kendisini sağlık mağazasından aldığı germanyun seskuioksit ile tedavi etmeye başladı. Germanyum tedavisinin hızlı bir yanıt verdiğini bildirdi, ve rapora göre, tedaviden sonra 42 ay boyunca kanser yok olmuştu.

Organik Germanyum Takviyeleri Güvenli mi?

Germanyum dioksit ya da diğer inorganik versiyonları dokularda birikerek potansiyel bir tehlike oluşturabilir. İnorganik germanyumun toksik düzeyleri böbrek hasarı, böbrek yetmezliği hatta ölüme yol açabilir. Uygunsuz üretim prosedürleri, saf olmayan organik germanyun ile sonuçlanabilir. Yüksek kalite organik germanyum ürünleri, %99.7 oranında saftır. Organik germanyumun güvenliği, saflık derecesine bağlıdır. Organik germanyum olarak etiketlenmiş takviyeler, inorganik germanyum ile zehirlenmiş olabilir ve germanyumun toksit etkileri zaman içinde birikebilir; ne kadar uzun süre kullanılırsa o kadar kötü sonuçlara neden olur.

Karşı Görüş

American Cancer Society’ye göre, germanyum kullanımı ile, interferon üretimi arasında bir bağlantı olduğunu destekleyen bir kanıt bulunmamaktadır. FDA tarafından yürütülmüş bir çalışma, germanyum içeren takviyelerin insanlar için potansiyel tehlike taşıdığını rapor etmiştir. FDA’nın yaptığı çalışmaya göre, 31 böbrek yetmezliği vakası germanyum ürünleri ile bağlantılıdır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php