Liken Planusa Ne İyi Gelir?

İlk olarak literatürde 1869 yılında Eramus Wilson tarafından tanımlanmış olan Liken planus genel popülasyonun % 0,5 ila % 2’sini etkilediği düşünülen mukozal ve kütanöz dokuları etkileyen kronik enflamatuar bir hastalıktır. Oral liken planus kutanöz formdan daha fazla görülür ve tedaviye daha dirençli olma eğilimindedir. Halen, Oral liken planus için ortak bir tedavi, altın standart olarak kortikosteroidlerin kullanılmasıdır. Hastalığın kronik olması ve ilaçların uzun süreli kullanımı yan etkilere yol açar. Bu yüzden, alternatif ve etkili bir tedavi bulmak için çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

Liken Planus Doğal Tedavi Yöntemleri

  1. Zerdeçal
  2. Aloe Vera
  3. Folik Asit
  4. Homeopati

Zerdeçal

Zerdeçalın olumlu etkileri belgelenmiştir ve iltihabı kontrol etme ve ağrıyı azaltma yeteneğini göstermiştir. Oral liken planus için kurkuminin etkinliği araştıran dokuz çalışma, altı randomize, çift-kör klinik çalışma; iki pilot klinik çalışma; ve bir vaka raporunu içeren sistematik bir derlemeye göre zerdeçalın etken maddesi curcumin güvenli bir tedavi yöntemidir ve oral liken planus hastalarında ağrıyı, yanma hissini ve oral lezyonların klinik görünümünü azaltmak için kortikosteroidlerle birlikte yardımcı olarak kullanılabilir. Oral liken planus için kurkumin kullanımının klinik güvenliği ve etkinliği

National Journal of Maxillofacial Surgery” de bildirilen bir çalışmaya göre, zerdeçal merhemi, oral liken planusta görünüm ve rahatsızlığı değiştirmede etkili olabilir. Oral liken planus hastası 10 kişinin katıldığı çalışmada merhem şeklindeki zerdeçal özü, 3 ay boyunca günde iki kez uygulandı ve hastaların klinik semptomlarında belirgin iyileşme kaydedildi. Zerdeçal – Liken planus için yeni bir tedavi seçeneği

30 hastanın katıldığı diğer bir çalışmada klinik semptomların tedavisi için 3 ay boyunca günde 3 kez 300 mg doz oral olarak alındı ve hastaların değerlendirmesi 15. günde, 30. günde, 60. günde ve 90. günde yapıldı. Çalışma sonuçlarına göre ağrıda, ülserasyon derecesinde ve inflamatuar belirteçlerde azalma oldu. Zerdeçalın oral liken planus yönetimindeki etkinliği

3 bölünmüş dozda alınan 6000 mg / d curcuminoidlerin oral liken planusun belirti ve semptomlarına yönelik etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya göre bu dozdaki curcuminoidler iyi tolere edilir ve oral liken planusun belirti ve semptomlarının kontrolünde etkili olabilirler. Yüksek doz curcuminoidler, oral liken planusun semptom ve belirtilerindeki azalmada etkilidir

38-73 yaş aralığındaki 50 hastanın katıldığı bir çalışmada hastalar 2 gruba ayrıldı. Her gruba 4 hafta süresince günde üç kez % 0.1 triamsinolon ya da % 5 kurkumin macun uygulandı. Çalışmanın bitiminde ağrı azalması ile ilgili olarak, kurkumin grubunda 9 hasta (% 36) ve triamsinolon grubunda 8 hasta (% 32) tamamen remisyon gösterdi. Görünüm skoruna göre, her gruptaki bir hasta (% 4) tamamen remisyon gösterdi. Oral Liken Planus İçin Topikal Curcumin ve Triamcinolonun Karşılaştırmalı Etkinliği

Bir vaka raporuna göre, bukal mukozanın hem sağ hem de sol tarafında yanma hissi şikayeti olan 22 yaşında bir erkek hasta (daha önce topikal steroidle tedavi edilen ancak tekrarlayan) 4 hafta süresince günde iki kez 500 mg curcumin kapsülleri aldı. 5. haftadan sonra hastada hiçbir rahatsızlık belirtisi ve lezyonun klinik belirtisi yoktu. Daha sonra lokal kurkumin macunu bir ay boyunca uygulandı ve hasta 3 ay boyunca takipte tutuldu. 3 ay süresince bukkal mukozanın her iki tarafındaki takiplerinde lezyon kanıtı görülmedi ve hasta herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermedi. Sonuç olarak curcumin, topikal steroidlerin kullanıldığı ve nüks görüldüğü durumlarda bile oral liken planusta etkili bir tedavi olarak bulundu. kaynak

Aloe Vera

Aloe vera jelinin oral liken planus tedavisinde etkinliğinin araştırıldığı klinik bir çalışmada 54 hasta 8 hafta süresince Aloe vera jel ya da plasebo almak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma sonuçlarına göre Aloe jel ile tedavi edilen 27 hastanın 22’sinde (% 81) tedaviden sonra iyi bir yanıt vardı, plasebo grubunda ise 27 hastadan birinde (% 4) benzer bir yanıt görüldü. Ayrıca, Aloe ile tedavi edilen 2 hastanın tam bir klinik remisyonu vardı. Aloe jel uygulanan 9 hastada (% 33) ve plasebo ile tedavi edilen (% 4) 1 hastada yanma ağrısı tamamen kayboldu. Semptomatoloji, Aloe vera uygulanan 17 hastada (% 63) en az % 50 (iyi yanıt) ile plasebo grubunda ise iki hastada (% 7) düzeldi. Aloe vera jelinin oral liken planus tedavisinde etkinliği

Derinin liken planusu ve oral mukozası teşhisi konmuş olan 38 yaşında bir erkek hasta, şiddetli ağrı ve intraoral olarak yanma hissi ve deri lezyonlarının kaşıntı çekiyordu. Hastaya 2 ay süresince aloe vera suyu ve jel tedavisi uygulandı. 9 aylık izlemde hasta semptomsuzdu ve intraoral ve cilt lezyonları tamamen tedavi edildi.
Liken planus için tedavi olarak Aloe Vera

20 liken planuslu hastanın katıldığı bir çalışmada her hastaya Aloe vera yüksek moleküler ağırlıklı fraksiyonları olan AHM verildi. Hastalar etkilenen taraftaki oral mukozaya günde üç kez olarak uyguladılar. Çalışmanın sonunda topikal AHM uygulaması hızlı bir subjektif ve objektif iyileşme göstermiştir. 15 hastada tedavi edilen tarafta tam remisyon vardı ve iki hastada kısmi remisyon vardı. Sonuçlar hem klinik belirtilerde hem de ağrı skorlarında azalma sağlamıştır. kaynak

Folik Asit

Tayland’daki “Department of Oral Medicine, Chulalongkorn University” araştırmacıları tarafından yapılan ve yaşları 16 ile 79 arasında değişen oral lezyonları ve semptomları olan 41 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, hastaların %44’ün de folat eksikliği olduğunu saptanmıştır. Araştırmacılar şüphe durumunda, günlük folik asit takviyesi yapılmasını önermişlerdir.  Folate and vitamin B12 levels in patients with oral lichen planus

352 oral liken planus hastasının yer aldığı bir çalışmada hemoglobin, demir, folik asit ve B12 vitamini eksiklikleri ile yüksek kan homosistein seviyesinin oral liken planus ile yakından ilişkili olup olmadığı araştırıldı. Yapılan değerlendirmelere göre hemoglobin, demir, folik asit ve B12 vitamini eksiklikleri ile anormal derecede yüksek kan homosistein düzeyinin oral liken planus ile anlamlı bir ilişkisi görülmektedir. Araştırmacılar yüksek kan homosistein seviyesinin oral liken planus şiddeti ile yakın bir ilişkisi olabileceğini ifade etmişlerdir. kaynak

Homeopati

Alman Dr Samuel Hahnemann, 1794 yılında tanıttığı Homeopati, özellikle çok sayıda kronik ve tekrarlayan hastalıklar için uygulanır. Hastalıklar parçalardan ziyade bütünsel olarak tedavi edilir. Lichen Planus’un homeopatik tedavisi hastanın hastalığına ilişkin bireysel vaka incelemesine dayanır ve tasarlanan tedavi planları, bağışıklık sistemini düzeltmeye yönelik olarak hastalığı içerden tedavi etmeyi amaçlar.

Ignatia homeopatik 30C‘nin oral liken planusa yönelik etkisinin araştırıldığı bir çalışmada hastaların bir bölümü Ignatia kullanırken diğer gruba plasebo verildi. 4 ay süren çalışmada ortalama lezyon boyutları ve ortalama ağrı ölçüleri Ignatia grubu lehine farklılık gösterdi. Araştırmacılar, Ignatia’nın oral liken planuslu hastalarda olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir şeklinde görüş bildirmişlerdir. Oral liken planus tedavisinde Ignatia

Hindistan Mumbai’de Homeopatik Tıp Merkezinin yöneticisi olan Dr Rajesh Shah 27 yıldan fazla bir süredir Lichen Planus’u araştırıyor ve homeopatinin bu hastalıkta % 85’in üzerinde başarı oranına sahip olduğunu belirtiyor. Liken Planus İçin Homeopati Tedavisi

 

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php